Image: 
mrt_mlkhm_hmrh_hrvkh_byvtr_bvlm._tsylvm_ntvn_tsyqyshb_anton_chikishev_4.jpg
טקסט חלופי: 
המערה הארוכה בעולם_פרופ' עמוס פרומקין ובועז לנגפורד