שני ישראלוביץ

.
רכזת תקציבים
אגף צפון
02-6584668
shanii@savion.huji.ac.il