תארים מתקדמים

PDF iconכללי - יום פתוח לתלמידי מוסמך 2019

PDF iconתכנית הידרולוגיה וסביבה -מוסמך 2019

PDF iconהחוג למדעי האטמוספירה - תלמידי מוסמך 2019 

PDF iconהחוג לאוקיינוגרפיה - תלמידי מוסמך 2019

 

תואר מוסמך במדעי האטמוספרה

הלימודים בחוג למדעי האטמוספרה מתמקדים בתהליכים פיזיקליים וכימיים הקשורים להרכבו של האוויר באטמוספרה ולתנועתו. מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים כלים להבנת התהליכים האטמוספריים הקובעים את מערכות מזג האוויר והאקלים, השינויים החלים בהן מסיבות טבעיות וכתוצאה ממעשה ידי האדם. הלימודים בחוג נותנים את הכלים להבנה מעמיקה של תופעות חשובות כגון: ההתחממות העולמית והקשר בינה לבין עליית ריכוז גזי החממה באטמוספרה; השפעת זיהום האוויר על תהליכי יצירת הגשם והאופן שבו ניתן להגביר גשם על ידי זריעת עננים; החור באוזון באטמוספרה הגבוהה והקשר בין זיהום האוויר לאוזון בשכבות הנמוכות. נוסף על כך, עוסקת תכנית הלימודים בעקרונות של תנועת האוויר באטמוספרה וחיזוי מזג האוויר, בגורמים לתכונות הכאוטיות של תנועת האוויר והאופן שבו הן מגבילות את יכולת החיזוי. הרכב הקורסים של כל תלמיד מוסמך נקבע בהתייעצות עם המנחה ועם הוועדה המלווה ובאישור ראש החוג, בהתאם לרקע של התלמיד ולנושא המחקר שלו.

תואר מוסמך באוקיינוגרפיה

לאוקיינוסים תפקיד מכריע במערכת האקלים ובתהליכים חשובים אחרים בכדור הארץ. הם מקור למשאבים שונים (כגון אנרגיה, מזון, מים מותפלים) ומאפשרים מעבר אמצעי תחבורה, וחשיבותם רבה לרווחת וכלכלת האנושות. בשל מורכבותם וחשיבותם הרבה חקר האוקיינוסים הוא אתגר מדעי מרתק בעל השלכות מעשיות. החוג לאוקיינוגרפיה מציע לסטודנטים מצטיינים במדעי כדור הארץ, בפיזיקה, בכימיה, במדעי החיים ובהנדסה הזדמנויות מחקר לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה פיזיקלית, כימית, ביולוגית וגאופיזית, תוך שימוש בשיטות תאורטיות, במחקר ניסויי ובעבודת שדה. הזדמנויות המחקר כוללות מחקר תחומי ורב-תחומי. תכנית הלימודים באוקיינוגרפיה משותפת למכונים למדעי כדור הארץ ולמדעי החיים, וכוללת קורסים בין-אוניברסיטאיים המתקיימים במכון הבין-אוניברסיטאי באילת.

אתר החוג לאוקיינוגרפיה

תואר מוסמך בגאולוגיה

 החוג לגאולוגיה עוסק בהתפתחות כדור הארץ ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו, בתהליכי פני שטח ובהשפעות הגומלין בין האטמוספרה, האוקיינוסים והליתוספרה. לימודי תואר מוסמך בחוג לגאולוגיה כוללים קורסים, מעבדות וסיורים, וכן עבודת גמר מחקרית. את תלמידי התואר השני מדריכים מורי המכון באופן אישי, ועם סיום לימודיהם, ובהתאם להתמחויותיהם השונות, הם מוכנים לעיסוק במגוון נושאים בסיסיים ותשתיתיים, כמו חיפוש משאבי טבע, בעיות הקשורות למשאבי המים של ישראל, מיפוי סיכונים סביבתיים כמו גלישות, סחף ורעידות אדמה, אגני השקעה לגז ונפט, חקר ים המלח, תסקירי איכות סביבה וכו'. הטובים שבתלמידינו יעמיקו במחקר, וימשיכו את לימודיהם לתואר שלישי. המכון למדעי כדור הארץ מקיים שיתוף פעולה הדוק עם המכון הגיאולוגי הממשלתי, וחלק מתלמידי התואר השני מבצעים את מחקרם במסגרת שיתוף זה. נוסף על האפשרות לתואר מוסמך כללי בגאולוגיה, החוג מציע אפשרות להתמחות בגאולוגיה של דלקי מחצבים ובגאו-ארכאולוגיה. בעתיד מתוכננת גם התמחות בגאופיזיקה.

תואר מוסמך בהידרולוגיה ומשאבי מים

התכנית בהידרולוגיה ומשאבי מים עוסקת בתהליכים הקשורים לתנועת המים מעל ומתחת לפני הקרקע. הידרולוגיה של מים עיליים עוסקת במים הזורמים על פני השטח ובנחלים באגני הההיקוות, בשיטפונות ומאפייניהם, ובפיתוח מודלים ממוחשבים המקושרים לתהליכים מטאורולוגיים וגיאומורפולוגיים. תנועת המומסים בקרקע מתארת את זמינות חומרי המזון לצמחים, ובאמצעותה ניתן לקבוע את משטרי ההשקיה והדישון, ולהעריך את סכנות הזיהום וההמלחה של הקרקעות. הידרולוגיה של מי התהום עוסקת בהגדרת המבנה המרחבי של שכבות הסלעים בהם זורמים המים, בהגדרת תכונותיהם ההידראוליות של הסלעים, בהבנת אופי הזרימה במחילות קארסטיות, בניתוח התנהגות מעיינות, ובפיתוח מודלים ממוחשבים לזרימת המים ולהסעת מומסים. בתכנית ילמדו הסטודנטים היבטים תיאורטיים ומעשיים בהידרולוגיה ומשאבי מים ויכירו שימוש בשיטות שדה, במודלים ובשיטות נומריות. התכנית היא בין פקולטאית (טבע, חקלאות וחברה) וכוללת מסלולי מוסמך מחקרי, מוסמך לא מחקרי וכן לימודי דוקטורט.

אתר החוג להידרולוגיה

תואר מוסמך בגאולוגיה, במדעי האטמוספרה, או באוקיינוגרפיה עם התמחות במדעי הסביבה

 אתר החוג למדעי הסביבה

 

למעבר לאתר האנגלי עבור מידע בנוגע למעבדות המכון, תחומי המחקר ומחקרים עדכניים